Noi produși biocompatibili de tip shagaol și curcuminoidic utilizați drept adjuvanți în radioterapia cancerului CANRADIOPROTECT

Acasă

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1471

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Partener: Universitatea din București

Număr contract: 363 PED /2020

Perioada de implementare: 2020-2022

Buget: 600.000 lei

Despre

Proiectul, se referă la un domeniu interdisciplinar de cercetare și are ca scop elaborarea metodelor de sinteză și testarea biologică a unor compuși noi β-di-cetonici simetrici (derivați de curcumină) și mono sau di-cetonici asimetrici (derivați de shagaol). După caracterizarea morfostructurală, testarea biocompatibilității și stabilirea relației structură-proprietăți, produșii biologic activi vor fi aplicați în procedura radioterapeutică de tratare a cancerului.

In acest mod se urmărește ca, structurile noi sintetizate, analogi ai shagaolului și curcuminei, să aibă activitate antitumorală mai crescută față de cea a compușilor naturali și să fie utilizați ca adjuvanți în terapia cancerului.

Obiective

O 1. Selectarea unor compuși naturali și sinteza unor cromogeni biologic activi (de tip curcuminic și shagaol) cu proprietăți de captare a radicalilor

liberi și alegerea modelului experimental demonstrativ.

O 2. Studiul proceselor radioprotectoare și radiosensibilizatoare ale compușilor selectați în urma testelor de biocompatibilitate.

O 3. Corelarea intensității efectului de radioprotecție și radiosensibilizare cu caracteristicile structurale ale compușilor selectați.

Rezultate estimate

Produși noi:

 • doi compuși derivați de curcumină cu proprietăți radioprotectoare/radiosensibilizatoare;
 • doi compuși analogi de shagaol cu proprietăți radioprotectoare/radiosensibilizatoare.

Tehnologii de obținere și metode de aplicare:

 • Tehnologie de obținere a produșilor de tip ceto-enolic cu proprietăți radioprotectoare/radiosensibilizatoare.
 • Metoda și condițiile de tratament în scopul radioterapiei și radioprotecției eritrocitului integral.

Publicații: Articole (5), Prezentări la conferințe internaționale (6), Cereri de brevet (2).

Derularea proiectului

Etapa 1 –2020

Selectarea unor compuși naturali cu proprietăți antioxidante și elaborarea de concept design a modelului experimental.

În urma analizei datelor publicate în literatura de specialitate având ca subiect compuși activi extrași din turmeric, colectivul din cadrul INCD-ICECHIM (CO) demarează primele activități experimentale care vizează extracția prin metode clasice de macerare și decoct a derivaților curcuminici din rădăcina de

turmeric. Extractele apoase obținute au fost analizate prin tehnica cromatografiei pe strat subțire și spectroscopie UV-Vis, iar rezidul solid din urma procesului de extracție a fost analizat prin spectroscopie FTIR, spectroscopie de reflectanță și analiză termogravimetrică. Aceste studii au fost realizate în scopul identificării, izolării și caracterizării compușilor principali ce se regăsesc în extractele naturale din Curcuma Longa (turmeric).

În paralel, colectivul de cercetare al partenerulului, Universitatea București (UB), a realizat studii de testare pe două tipuri celulare diferite, linia celulară de cervix tumorală HeLa, în comparație cu linia de celule netumorale MRC-5, pentru a putea pune în evidență o specificitate de acțiune asupra celulelor maligne.

În cadrul acestei etape a proiectului a fost achiziționat un sistem flash cromatograf Isolera Prime care face posibilă separarea compușilor din amestecuri sau caracterizarea compușilor unitari din punct de verede al purității. Aparatul este util în cadrul proiectului pentru realizarea studiilor de evaluare a amestecurilor vegetale obținute în diferite condiții de extracție și pentru caracterizarea compușilor noi sintetizați, în procesul de separare și purificare a acestora.

Isolera Prime este un sistem de cromatografie rapidă de înaltă performanță, format din următoarele componente integrate:

• Un ecran tactil, LCD color, rezistent la solvenți, cu o rezoluție de 800 x 600 pixeli. Acesta servește atât ca afișaj, cât și ca dispozitiv de intrare al sistemului prin intermediul comenzilor tactile de pe ecran.

• Un colector de fracții.

• Un modul de pompare, care direcționează fluxul de lichid prin sistem.

• Un detector intern, care furnizează sistemului informații cu privire la absorbanța la lumină a solvenților și a probelor care trec prin celula de curgere a detectorului.

Etapa 2 – 2021

Alternative de obținere a compușilor naturali sau de sinteză, alegerea modelului funcțional și testarea acestora în procesele

implicate în radioterapie

În etapa a doua studiile cu privire la metodele de extracție și caracterizare a compușilor principali din turmeric și ghimbir au fost continuate de CO, utilizând metoda soxhlet, extracția în câmp de microunde și extracții asistate de procese de ultrasonare, în apă/solvent. Extractele naturale obținute au fost caracterizate pentru identificarea compușilor principali constituenți, prin cromatografie pe strat subțire, iar apoi compușii au fost separați prin

procedeul ˮflash chromatographyˮ. Fracțiile separate au fost analizate prin spectroscopie UV-Vis, iar împreună cu masa reziduală rezultată în urma

proceselor de extracție au fost caracterizate prin spectre FTIR și spectre de reflexie difuză.

Asemanător cu structurile compușilor naturali extrași din turmeric, respectiv ghimbir, au fost sintetizati o serie de compuși utilizând metoda clasică de sinteză în solvent sau metoda în câmp de microunde. Astfel, cromogeni bis-aril-1,6-heptadien-3,5-dionici au fost obținuți în câmp de microunde, iar compușii derivați curcuminici, 3,5-bis(stiril)pirazolonici au fost sintetizați prin metoda clasică. În paralel, derivații de 6-aril-5-hexen-2,4-dionă au fost sintetizați fără solvent, în câmp de microunde, prin reacția de condensare dintre benzaldehide substituite și acetilacetonă, apoi condensarea cu hexanal. Totodată structurile de tipul 6-aril-5-hexen-2-onei au fost obținute prin metoda clasică în solvent, în urma reacțiilor succesive de condensare dintre benzaldehide substituite, acetonă și hexanal. Compușii sintetizați au fost purificați prin metode specifice și caracterizați prin cromatografie pe strat subțire, spectroscopie FTIR, spectroscopie UV-Vis, RMN și analiză termogravimetrică.

Recent, în studii de specialitate a fost raportat că nanoparticulele de seleniu (SeNP) pot induce apoptoza celulelor tumorale prin declanșarea căii de transducție a semnalului de apoptoză. Cu toate acestea, aplicarea SeNP-urilor ca agent antitumoral are unele probleme urgente de rezolvat, cum ar fi stabilitatea slabă și biodisponibilitate scăzută, care împiedică aplicarea sa medicală. Din acest motiv am considerat de interes și ca noutate încercarea de a obține prin metode deja cunoscute în literatură, nanoparticule de seleniu, în prezența extractului de ghimbir, cu scopul de a obține un nanocompozit cu efect sinergic al celor două componente. Pentru aceasta au fost obținute două tipuri de extracte – apos, respectiv alcoolic de ghimbir, care au reprezentat în continuare mediul de generare al nanoparticulelor de seleniu, la un raport masic, volum de extract: biselenit de sodiu 1:0.002; 1:0.004; 1:0.008. Astfel, extractul de ghimbir a fost folosit ca mediu reducător, cele două tipuri de extracte fiind diferite prin conținutul de polifenoli și polizaharide care au fost studiate în etapa anterioară. Nanocompozitele rezultate în extract alcoolic (G317) și extract apos de ghimbir (G718) au fost caracterizate prin spectre UV-Vis, FTIR și DLS, apoi au fost testate pentru activitatea antimicrobiană și viabilitatea celulară. Partenerul UB urmărind concept design-ul stabilit în prima etapă a realizat testarea derivaților de curcumină și shogaol sintetizați de CO, folosind cele două modele celulare in vitro, pentru testele de biocompatibilitate, respectiv toxicitate. În paralel, pentru stabilirea tehnologiei de tratament, s-a realizat mai întai testarea efiecienței celulelor sângelui ca modele celulare pentru evaluarea proprietăților exercitate de derivații de curcumină. Metoda aleasă pentru determinarea activității enzimei glutation peroxidaza GPx se bazează pe monitorizarea formării GSSG (disulfură de glutation), care este redus continuu prin adăugarea unui exces de glutation reductază, generând un nivel constant de GSH (Glutation).

După alegerea metodei de testare, din lotul de compuși analizați pentru evaluarea biocompatibilității și citotoxicității si tinand cont de metodele bioinformatice de predictie cu privire la relatia structura-proprietati, au fost selectati doi compuși care au manifestat citotoxicitate foarte scăzută. Acești derivați beta-dicetonici cu structura stiril-pirazolonică și standardul de curcumină au fost supuși testelor efectuate prin expunere la radiații gamma (10 sau 50 Gy), cu privire la evaluarea proprietăților de radioprotecție asupra eritrocitelor. Probele de membrane eritrocitare rezultate în urma lizei eritrocitelor şi a îndepărtării conţinutului intracelular au fost analizate prin spectroscopie de THz. Rezultatele testelor au evidențiat că din punct de vedere al protecţiei faţă de efectul radiaţiei, derivatii de curcumina cu structură 3,5-bis(stiril)- pirazolonic manifesta proprietati de radioprotectie (P2, P7), dintre care compusul P2 este cel mai eficient.

În vederea testării eficienței radioprotecției derivaților de shogaol asupra eritrocitelor s-au efectuat analize biochimice. După iradierea cu radiaţie gamma doza de 50 Gy, activitatea GPx a eritocitelor tratate rămâne la acelaşi nivel cu cea a eritrocitelor tratate şi neiradiate, arătând că derivaţii de shogaol au prevenit o scădere adiţională a activităţii GPx datorată iradierii. Se evidenţiază astfel un efect radioprotectiv al derivaţilor de shogaol (Sh1 si Sh3).

Etapa 3 – 2022

Corelarea intensității efectului de radioprotecție și radiosensibilizare cu caracteristicile structurale ale compușilor selectați

După confirmarea proprietăților radioprotectoare/radiosensibilizatoare ale celor patru compuși derivați de curcumină (P2, P7) și shogaol (Sh1, Sh3), au fost stabiliți parametri optimi de sinteză pentru obținerea compușilor activi.

Tehnologia de obținere a derivaților curcuminici 3,5-bis(stiril)pirazolonic a fost prezentată prin stabilirea aparaturii de laborator și a materiilor prime utilizate în procesul de sinteză, etapele tehnologice și modul de lucru cu succesiunea de faze și operaţii care vor fi desfășurate.

În vederea elaborării modelului experimental demonstrativ s-a investigat activitatea fagocitică a granulocitelor din sângele uman folosind citometria în flux prin evaluarea exploziei oxidative după stimularea acestora cu Escherichia coli. Rezultatele obținute au arătat că, deși iradierea controlului a determinat scăderea numărului de granulocite pozitive, pre-incubarea cu derivații de curcumină a refăcut nivelul, la cel al controlului. În cazul derivaților de shogaol, nu au fost diferențe semnificative comparativ cu controlul neiradiat sau iradiat. Pentru stabilirea condițiilor de tratament s-au utilizat metode bioinformatice de predicţie a relaţei dintre structura celor 4 derivaţi radioprotectivi/radiosensibilizatori şi efectul biologic. In primul rând am verificat asemănarea dintre derivaţi şi moleculele de medicamente din punctul de vedere al proprietăţilor fizico-chimice. P2, Sh1 şi Sh7 se înscriu în intervalele optime specifice moleculelor de medicamente, în timp ce proprietăţile P7 se abat de la aceste intervale. Compuşii P2, Sh1 şi Sh3 apar ca biodisponibili pentru administrarea orală, sugerând că aceştia sunt capabili să circule până la locul unde vor exercita efectul biologic. P7 nu este biodisponibil, ceea ce sugerează că, în cazul său va fi necesară creşterea biodisponibilităţii eventual prin utilizarea unor mecanisme de livrare ţintită. Conform predicţiilor, compuşii se adsorb într-o proporţie foarte mare la nivelul intestinului subţire sau prin piele.

Tinand cont de aceste recomandari, compușii obținuți si validati ca avand proprietati radioprotectoare/ radiosensibilizatoare au fost condiționați sub formă de creme sau materiale hibride pentru livrare țintită și pot fi utilizați ca adjuvanți în radioterapie.

Figura 1: Compusul P2 (derivat de 2-fenil-3,5-bis(stiril)pirazol) condiționat ca emulsie a/u.

Figura 2: Nanocompozitul G718 (extract apos din ghimbir-SeNP) condiționat ca emulsie u/a.

Figura 3. Materiale hibride – derivați de shogaol Sh1 (a) și Sh3 (b) încărcați pe paligorskit.

Rezultate

Articole:

 1. Raduly, F.M.; Raditoiu, V.; Raditoiu, A.; Frone, A. N.; Nicolae, C. A.; Purcar, V.; Ispas, G.; Constantin, M.; Raut, I. “Modeling the properties of curcumin derivatives in relation to the architecture of the siloxane host matrices”, Materials, 2022, 15, 267, doi.org/ 10.3390/ma15010267.
 2. Udrea, A. M.; Gradisteanu Pircalabioru, G.; Boboc, A. A.; Mares, C.; Dinache, A.; Mernea, M.; Avram, S. “Advanced Bioinformatics Tools in the Pharmacokinetic Profiles of Natural and Synthetic Compounds with Anti-Diabetic Activity”. Biomolecules, 2021, 11(11), 1692, doi.org/10.3390/biom11111692.
 3. Niculae, R.; Mernea, M.; Ghica, L.; Mihăilescu, D. F. ”A Computational Study on Ca2+ Modulation of ASIC 1 Pharmacologic Properties”. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Chemia, 2021, 66(3).
 4. Avram, S.; Stan, M.; Udrea A.M.; Buiu, C.; Boboc, A.A.; Mernea, M. “3D-ALMOND-QSAR Models to Predict the Antidepressant Effect of Some Natural Compounds”. Pharmaceutics, 2021, 13.9, 1449, doi.org/10.3390/pharmaceutics13091449.
 5. Raduly, F.M.; Raditoiu, V.; Raditoiu, A.; Purcar, V. Curcumin: Modern Applications for a Versatile Additive. Coatings, 2021, 11, 519, doi.org/10.3390/coatings11050519.

 6. Raduly, F.M.; Rădiţoiu, V.; Rădiţoiu, A.; Purcar, V.; Ispas, G.; Frone, A.N.; Gabor, R.A.; Nicolae, C.-A. Optical Behavior of Curcuminoid Hybrid Systems as Coatings Deposited on Polyester Fibers. Coatings 2022, 12, 271. https://doi.org/10.3390/coatings12020271.

7. Ispas, C.G.; Raduly, F.M.; Raditoiu, V.; Stan, R.; Raditoiu, A.; Purcar, V. “Extraction and characterization of bioactive compounds from ginger (Zingiber

officinale)”, U.P.B. Sci. Bull., Series B, 84, 2, 2022, 129-140.

8. Raduly, F.M.; Rădițoiu, V.; Fierăscu, R.C.; Rădițoiu, A.; Nicolae, C.A.; Purcar, V. Influence of Organic-Modified Inorganic Matrices on the Optical

Properties of Palygorskite–Curcumin-Type Hybrid Materials. Crystals 2022, 12, 1005. https://doi.org/10.3390/cryst12071005.

9. Raduly, F.M.; Fierăscu, R.C. Hybrid Organic-Inorganic Materials Used to Improve the Environment and Human Health. Crystals 2022, 12, 1273.

doi.org/10.3390/cryst12091273 (editorial).

10. Mernea, M.; Ulăreanu, R.Ș.; Cucu, D.; Al-Saedi, J.H.; Pop, C.-E.; Fendrihan, S.; Anghelescu, G.D.C.; Mihăilescu, D.F. Epithelial Sodium Channel Inhibition

by Amiloride Addressed with THz Spectroscopy and Molecular Modeling. Molecules 2022, 27, 3271. https://doi.org/10.3390/molecules27103271.

11. Al-Shammari, R. S. S.; Jaberi,A. K. H.; Lungu, A.; Brebenel, I.; Al-Sudani, W. K. K.; Al-Saedi, J. H. M.; Pop, C. E.; Mernea, M.; Stoian, G.; Mihailescu, D. F.

The antifungal activity of zein nanoparticles loaded with transition metal ions. Rev. Roum. Chim., 2021, 66(10-11), 819-828, DOI:

10.33224/rrch.2021.66.10-11.05.

Conferințe:   

 1. Ispas, C.G.; Raduly, F.M.; Raditoiu, V.; Raditoiu, A.; Purcar, V. Extraction by ultrasounds and characterization of bioactive compounds from Zingiber Officinale, Simpozionul international „Priorities of chemistry for a sustainable development-PRIOCHEM” XVII th Edition, 2021, Bucuresti, ROMANIA.
 2. Ispas, C.G.; Raduly, F.M.; Raditoiu, V.; Stan, R.; Raditoiu, A.; Purcar, V. Textile Coatings Based on Ginger Extracts with Antimicrobial Activity, Virtual International Scientific Conference on “Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering – NanoBioMat 2021”, 2021, Bucuresti, ROMANIA.
 3. Nitu, D. C., et al. Evaluating the ability of some curcumin derivatives to induce oxidative stress in cervix cancer, Presented at the 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, 2021, Warsaw, Poland.
 4. Avram, S., et al. The study of natural compounds as antidepressants by bioinformatics methods, Presented at the 1st International Electronic Conference on Biomedicine. Vol. 1. 2021, https://doi.org/10.3390/ECB2021-10268.
 5. Nica, I. C.; Mernea, M.; Stoian, Gh.; Dinischiotu, A. Natural aspirin-like compounds from white willow (Salix alba) bark extract prevent structural changes of human hemoglobin during in vitro non-enzymatic glycation and fructation, preserving its peroxidase and esterase activity, Med. Sci. Forum 2021, 2(1), 23; doi.org/10.3390/CAHD2020-08602.
 6. M. Stan, I. C. Nica, M. Raduly, M. Mernea, Evaluation of protective effect of some curcumin derivatives against gamma radiations, Al XIV-lea Congres Național de Citometrie, 2021.
 7. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, G. Ispas, Curcumin derived pyrazoles with potential antitumor activities, European Symposium on Organic Chemistry-ESOC, Virtual mini symposium, 2021;
 8. M. Stan, I. C. Nica, C. D. Nițu, M. Raduly, A. Dinischiotu, A. Speranta, D. Mihailescu, M. Mernea, In vitro study of curcumin derivatives with potential antitumor activity, 1st International Electronic Conference on Biomedicine, 2021;
 9. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, G. Ispas, R. Manea, A. Frone, M.L. Jecu, M. Călin, C. A. Nicolae, Curcumin derivatives immobilized in silica matrices by sol-gel processes used as bioactive coatings, International Congress of „Apollonia” University from Iași, Romania, 2021;
 10. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, L. Wagner, V. Purcar, G. Ispas, R. Manea, C. A. Nicolae, Synthesis of asymmetric β-diketone derivatives and ther complexation with lanthanides, 23rd JCF Frühjahrssymposium-online, 2021.

11. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, I. Raut, M. Constantin, C. Nicolae, R. Fierascu, Hybrid materials with antibacterial properties obtained

by deposition 1- dehydro-[6]-shogaol on modified palygorskite, International Congress of „Apollonia” University from Iași, Romania, 2022.

12. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, M. S. Stan, M. Mernea, C. Nițu, Synthesis of 2-phenyl-3,5-bis (styryl) pyrazole, curcumin derivațives

with potential antitumor properties, Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, RICCCE 22, Sinaia, Romania, 2022.

13. V. Popa, S. Avramescu, M. S. Stan. Efectul antitumoral al extractului de coacăze negre asupra celulelor HeLa. The 15th national congress of

cytometry, 15-17 iunie 2022, Bucuresti, Romania (prezentare orală).

14. M. S. Stan, I. C. Nica, C. D. Nițu, M. Raduly, A. Dinischiotu, S. Avram, D. Mihailescu, M. Mernea. The potential of curcumin derivațives to induce

autophagy in cervix cancer cells. FEBS Advanced 2022 Lecture Courese 360o Lysosome: from structure to genomics, from function to disease-

Update. 4-9 Octombrie 2022, Kusadasi, Turcia (prezentare orală).

15. A. Vilaia, M. Mernea, D. F. Mihailescu, S. Avram, Molecular docking of two curcumin derivațives at beta-secretase and amyloid fibrils, 17th National

Conference of Biophysics with International Participation (CNB2022), 23-25 septembrie 2022, Târgu Mureş, România.

16. M. Mernea, M. E. Satmaru, A. N. Toma, C. D. Niţu, D. F. Mihăilescu, S. Avram, M. S. Stan, A molecular docking study on natural compounds as

anxiolytics and antidepressants, id sciforum-066187, acceptat pentru 8th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 1-30 noiembrie

2022.


Cereri de brevet :

 1.     M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, M. Bivolaru, I. Raut, M. Constantin, „Procedeu de funcţionalizare a fibrelor textile naturale celulozice cu

compoziţii antimicrobiene cu nanoparticule de seleniu”, Cerere de brevet nr. A 2022-00645/18.10.2022.

2.     M. Mernea, M. Stan, C. Nica, C. Nitu, C. A. Matanie, S. Avram, Gh. Stoian „Procedeu de sinteza a unor nanoparticule de zeină încărcate cu extract de

ghimbir care prezintă potenţial terapeutic antitumoral”, Cerere de brevet nr A100628/13.10.2022.

Alte manifestări științifice:

Expoziția Internațională de Invenții – INVENTICA 2021, 23-25 iunie, Iaşi, Romania.

Contact

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

București, Splaiul Independenței, nr. 202, sector 6, cod postal 060021

Director de proiect: dr.ing. Florentina Monica Raduly

Tel. +40 21 316.30.62/118

Fax: +40 21 312.34.93

E-mail:

Web:  www.icechim.ro