Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CHIMIE AVANSATĂ PENTRU O ECONOMIE CIRCULARĂ – ChemNewDeal

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027

Programul NUCLEU

PN 23.06

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Perioada de implementare: 03/01/2023-31/12/2026

Buget: 53.987.650,80 lei

Director program: Dr. Biochim. Mihaela DONI

Implementarea Programului Nucleu ChemNewDeal va consolida poziția INCDCP-ICECHIM de lider național în cercetare și inovare în domeniul chimiei aplicate și va crea premisele ca acesta să redevină placa turnantă între cercetarea fundamentală și cercetarea industrială realizată în unitățile de cercetare și dezvoltarea experimentală realizată de / în colaborare cu operatorii economici prin transfer tehnologic și de cunoștințe.

ChemNewDeal va contribui la marea majoritate a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate prin SNDDR 2030 și la implementarea Strategiei Naționale pentru Economie Circulară.

Scopul proiectului

Scopul general al Programului Nucleu 2023-2026 ChemNewDeal este de a contribui în mod sinergic cu alte tipuri de programe la atingerea obiectivelor ambițioase ale strategiilor și planurilor instituționale, în special prin concentrarea excelenței și realizarea unei mase critice de cercetători și competențe în domeniile de specializare inteligentă și creșterea capacității instituționale în domeniile în care INCDCP-ICECHIM are expertiză, pentru a răspunde cerințelor mediului economic și ale cetățenilor, societății în general.

  • Obiective generale
  • Obiective specifice
  • Proiecte componente
  • Rapoarte anuale
  • Impact, diseminare și comunicare
Obiective generale

Obiectivele generale ale programului ChemNewDeal corespund în totalitate obiectivelor prevăzute în PNCDI IV pentru Programul Nucleu, și anume:

a) atragerea şi menţinerea resurselor umane calificate şi specializate pentru activităţi de cercetare-dezvoltare;

b) asigurarea disponibilităţii şi funcţionării infrastructurilor de cercetare existente la nivelul institutului;

c) dezvoltarea şi consolidarea competenţelor ştiinţifice şi tehnice din domeniul de activitate al institutului (inginerie chimică, ingineria materialelor, chimie, biochimie, biotehnologie) pentru dezvoltare durabilă a economiei, prin susținerea economiei circulare și protejarea mediului;

d) implementarea planului strategic actualizat al institutului pentru a avea o reacţie rapidă la problemele socio-economice ale societăţii.

Obiective specifice

Programul ChemNewDeal are următoarele trei mari obiective specifice:

  1. Dezvoltarea de tehnologii și materiale pentru protecția mediului, energie alternativă si adaptare la schimbări climatice;
  2. Exploatarea integrală, în cascadă, a resurselor regenerabile;
  3. Dezvoltarea de materiale compozite inteligente și bioinspirate pentru îmbunătățirea calității vieții.

Cele trei obiective specifice și proiectele care vizează atingerea lor sunt prevăzute în Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională și corespund domeniilor de specializare inteligentă în care INCDCP-ICECHIM are expertiză și este interesat în dezvoltarea lor, și anume: Mediu și eco-tehnologii; Bioeconomie; Materiale funcționale avansate.

Rapoarte anuale
Impact, diseminare și comunicare
Anunț de începere a programului
Diseminare

Rezultatele activităților de diseminare a rezultatelor sunt prezentate în cadrul paginilor proiectelor componente.

Alte evenimente

Pagină în construcție