Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

NeXT-BExcel

Susținerea competitivității și excelenței cercetării și inovării din INCDCP-ICECHIM în domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe

NeXT-BExcel

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării; proiect finanțat prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare -dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională – Proiecte de dezvoltare instituţionalăProiecte de finanţare a excelenţei în CDI

Perioada de realizare a proiectului: 01.2022-06.2024

Numărul contractului: 15PFE/30.12.2021

ID proiect: ID 583

Valoarea contractului: 5.732.000,00 lei

E-mail:

 • Prezentare generală
 • Obiective
 • Rezultate
 • Competiții interne
Prezentare generală

Proiectul urmărește creșterea performanțelor INCDCP-ICECHIM în domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe, susținerea și dezvoltarea de competențe de cercetare în acest domeniu, precum și dezvoltarea capacității instituționale pe următoarele direcții: valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare; acordarea de suport științific de înalt nivel în domenii prioritare; inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic, public și privat; creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional. Prin acestea, proiectul continuă linia trasată de proiectul Creșterea potențialului cercetării și inovării din INCDCP-ICECHIM în domeniul tehnologiilor-cheie inovative inter-disciplinare și trans-sectoriale (31PFE/2018), în dorința atingerii dezideratului de institut modern, la standarde europene.

Obiective

Proiectul are ca scop creșterea performanței instituționale a ICECHIM pentru consolidarea poziției asumate de institut de cercetare de referință la nivel național, competitiv la nivel european. Acest deziderat se va realiza prin atingerea următoarelor obiective principale (OP) și obiective suport (OS) specifice:

Obiective principale

OP1. Consolidarea unor direcții de cercetare de vârf, în domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe

Realizarea acestui obiectiv urmărește consolidarea unor direcții de cercetare de vârf în arii emergente ale domeniului bioeconomiei și domeniilor conexe. Realizarea OP1 presupune optimizarea bazei materiale existente prin achiziționare de echipamente de înaltă performanță, consumabile necesare funcționării acestora, întreținerea și repararea unor spații de lucru, laboratoare și echipamente, creând premisele unei alocări judicioase și coerente a viitoarelor investiții pentru susținerea infrastructurii. Vor fi identificate posibilitățile reale de efectuare a unor lucrări interdisciplinare, urmărind utilizarea optimă a bazei materiale și creșterea complexității cercetărilor prin optimizarea resurselor alocate în vederea creșterii vizibilității instituționale.

OP2. Formarea de specialiști cu grad înalt de calificare în direcțiile țintă

Realizarea acestui obiectiv contribuie la creșterea performanței instituționale a INCDCP-ICECHIM prin creșterea competențelor CDI ale specialiștilor în domeniile țintă și optimizarea politicii de resurse umane, pentru creșterea masei critice de cercetători care sa asigure succesul cercetării. Activitățile subscrise acestui obiectiv sunt: 

1. Acordarea în sistem competitiv de:

 • (i) granturi interne de cercetare

și

 • (ii) granturi de mobilități în laboratoare sau centre de excelență pentru tineri cercetători și cercetători seniori.

2. Susținerea accesului la biblioteci/arhive/baze de date internaționale, ceea ce va facilita creșterea performanței instituționale a ICECHIM, condiție obligatorie pentru a putea fi competitiv.

Tematica granturilor interne este determinată de ariile de cercetare din cadrul OP1. Prin granturile susținute prin proiect se va realiza: eficientizarea pregătirii în domeniul țintă; creșterea calității și a originalității cercetărilor; creșterea vizibilității specialiștilor prin creșterea calității diseminării rezultatelor; facilitarea schimburilor de know-how cu specialiști din alte structuri academice de profil sau complementare/conexe.

Dezvoltarea resursei umane și creșterea vizibilității reprezintă obiectiv conex al programului de mobilități, dar și al OP1 în cadrul proiectului.

Rezultatele generate de realizarea obiectivului vor fi reprezentate în special de:

 • creșterea numărului de articole științifice publicate în reviste indexate ISI cu impact ridicat (Q1/top 10%);
 • creșterea numărului de publicații în regim open-access;
 • creșterea numărului de brevete solicitate la nivel național și internațional;
 • dezvoltarea unor direcții de cercetare care să atragă cercetători afirmați, inclusiv din străinătate;
 • inițierea unor colaborări internaționale în vederea realizării unor colaborări de lungă durată (prin mobilitățile cercetătorilor seniori);
 • susținerea tinerilor angajați, în special a celor angajați în cadrul proiectelor PCCDI;
 • specializări/competențe noi de cercetare prin intermediul granturilor de mobilități;
 • creșterea vizibilității naționale/internaționale a ICECHIM.
OP3. Integrarea specialiștilor în echipe multidisciplinare de cercetare de excelență

Realizarea OP1 și OP2 creează cadrul favorabil integrării specialiștilor formați în echipe multidisciplinare ale căror competențe, nivel de performanță și competitivitate se pot redefini conform cerințelor mediului economic. Realizarea obiectivului permite redefinirea sistemului de comunicare între specialitățile implicate făcând posibilă creșterea complexității și coerenței acestora, susținerea excelenței și identificarea unor soluții alternative și a unor noi servicii cu potențial de piață. Prin acest obiectiv, proiectul va contribui la atingerea în cadrul ICECHIM, a masei critice de cercetători capabili să genereze progres economic, asigurând suportul pentru excelență în cercetare bazat pe creșterea impactului diseminării rezultatelor prin publicare în reviste indexate ISI cu impact mare sau brevetare, și va aduce beneficii substanțiale pentru creșterea vizibilității instituționale prin facilitarea accesului echipelor de cercetare la programe finanțate de către Uniunea Europeană, din Programul Cadru de Cercetare și Inovare Horizon Europe.

Obiective suport

OS1. Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt avute în vedere următoarele activități:

 • intensificarea colaborărilor cu mediul privat (dezvoltarea unor noi forme de cooperare, inclusiv de tipul contractelor de colaborare pe teme specifice);
 • intensificarea colaborărilor cu autoritățile pentru a răspunde unor solicitări specifice;
 • identificarea oportunităților de valorificare sau implementare a rezultatelor cercetărilor.

OS1 va fi atins și prin realizarea de întâlniri între reprezentanții mediului academic/cercetare/industrie din sectorul public/privat pentru a identifica oportunități de valorificare sau implementare a rezultatelor cercetărilor întreprinse în scopul de creștere a gradului de comunicare și colaborare dintre actorii implicați.

Realizarea obiectivului oferă posibilitatea promovării ICECHIM la manifestări din sfera proprietății intelectuale pentru susținerea și promovarea rezultatelor obținute la nivel instituțional. De asemenea, se urmărește întărirea rolului Centrului de Transfer Tehnologic în promovarea ”creativității aplicative” la nivel instituțional și în stimularea transferului tehnologic.

OS2. Promovarea instituțională pentru atragerea de capital uman

Acest obiectiv va fi atins prin:

 • formarea de specialiști în domeniile de vârf consolidate prin OP1;
 • facilitarea inserției cercetătorilor în diferite stagii ale carierei în ICECHIM;
 • găzduirea de stagii de practică pentru studenții/ stagii doctorale pentru doctoranzii universităților partenere;
 • diseminarea rezultatelor prin pagina web a proiectului, newsletter, organizarea workshop-ului NeXT-Chem / participarea la manifestări științifice.

Specialiștii formați in domeniile vizate vor contribui la asigurarea masei critice de cercetători care să garanteze o creștere a ratei de depunere și câștigare a proiectelor în diferite competiții, contribuind astfel la optimizarea aportului financiar extern, iar creșterea vizibilității va crea un cadru favorabil dezvoltării resursei umane prin atragerea de tineri cu studii superioare, în principal doctorale, inclusiv obținute în străinătate. Realizarea obiectivelor suport contribuie la susținerea obiectivului general al PNCDI III: creșterea rolului științei în societate.

Rezultate
Achiziția unor noi echipamente CDI

Microscop electronic de scanare Hitachi TM4000plus II

Sistem determinare a potențialului metanogen Gas Endeavour Complete System

Manifestări de inventică

EUROINVENT 2022

IDEA-2022 Szolnok – Hungary

Manifestări științifice /evenimente de popularizare a științei

NEXT-CHEM 2022 – Înregistrare YouTube

Știința viitorului – expoziție interactivă organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în perioada 8-9 iunie 2022

Competiții interne
Granturi interne de cercetare

GRANTURI INTERNE DE CERCETARE DE EXCELENȚĂ

COD: GI-CEX-ICECHIM-NBE

Scop: Consolidarea în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM (INCDCP-ICECHIM) a

unor direcții de cercetare de vârf, emergente în domeniul Bioeconomiei și în domeniile conexe:

 1. Bioresurse și biotehnologii
 2. Tehnologii emergente cu aplicații în bioeconomie
 3. Nano(bio)materiale avansate cu aplicații în bioeconomieGranturi de mobilități – tineri cercetători


Granturi de mobilități – cercetători seniori