Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Proiecte de cercetare

Proiecte internaționale


Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte naționale


Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

Reconstrucția digitală prezintă aspecte teoretice şi practice cunoscute, fiind astăzi un termen consacrat în domeniul conservării şi restituirii moştenirii cultural-istorice.

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

Proiectul va asigura sprijinul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț de cercetare complementar în bio-economie, care își propune să atingă un nivel ridicat de recunoaștere la nivel internațional

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

În ultimele decenii, in domeniul științific al nanotehnologiei s-a manifestat un interes ridicat pentru obținerea și caracterizarea arhitecturilor nanometrice obținute prin metodele „chimiei verzi”.

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Preocuparea pentru problematica abordată este o consecință a solicitărilor venite din partea unor companii și ferme pomicole și viticole de a-și putea valorifica producția agricolă într-un mod superior.

Combaterea efectelor agresiunilor CBRN folosind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor POLIDEC

În acest proiect partenerii propun să aducă noi contribuţii în domeniul combaterii efectelor agenţilor CBRN prin realizarea unor noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor.

Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

În România există un extrem de larg și valoros patrimoniu de construcții tradiționale și instalații de tehnică populară.

Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Actualizarea și dezvoltarea componentelor Sistemului național de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de GES și elaborarea unei strategii pentru implementarea Acordului de la Paris.

Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice avansate (SoVaReX)

Proiectul răspunde necesității promovării rezultatelor cercetărilor avansate pentru ridicarea gradului de valorificare a acestora de către comunitatea de afaceri, administrația publică locală și alți potențiali utilizatori finali.

Depoluarea apelor cu conținut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini) prin procese de oxidare avansată utilizând catalizatori inovatori (OXYDEP)

Disruptorii endocrini (ECD) sunt substanțe chimice de sinteză care mimează funcția hormonilor și, odată ajunși in organism, alterează echilibrul hormonal.

Nanocompozite inovative core-shell pe bază de ferite/beta-ciclodextrină pentru îndepartarea poluanților organici și anorganici din enfluenți apoși

Acest proiect propune o clasă nouă și inovatoare de nanoadsorbenți cu morfologie de tip core-shell, obținuți din particule de ferită (core) și molecule de ciclodextrină (shell).

Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiană ridicată pentru materiale de construcții și conservarea patrimoniului cultural

Proiectul propune utilizarea hidroxiapatitei dopate cu metale drept componentă antimicrobiană în materiale de construcții.

Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc

Proiectul are ca scop dezvoltarea şi / sau optimizarea de metode pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, prin utilizarea nanomaterialelor.