Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E7: Nanotehnologii emergente

Despre noi

Per aspera ad astra În general, expresia “Tehnologii emergente” acoperă tehnologii noi și cu potențial ridicat, care pot fi considerate critice pentru viitorul umanității (de exemplu, manipularea genetică, inteligența artificială, energia alternativă și nanotehnologia). Astfel, chiar dacă nanotehnologia este ea însăși o tehnologie emergentă, când vorbim despre “Nanotehnologii emergente” ne concentrăm asupra unor noi aplicații, precum protecția mediului, protecția patrimoniului cultural sau dezvoltarea de noi materiale de construcție, domenii în care membrii echipei de cercetare posedă o experiență recunoscută, fapt dovedit de lucrările științifice publicate, brevetele și proiectele de cercetare dezvoltate. Domeniile de cercetare acoperite de Echipa Nanotehnologii emergente (documentate de peste 130 de publicații în reviste ISI, brevete și proiecte de cercetare) pot fi rezumate după cum urmează: a. Sinteza, caracterizarea și aplicarea de noi nanomateriale pentru protecția mediului; b. Dezvoltarea de noi nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene; c. Obținerea de materiale de construcție (bazate pe nanomateriale) cu proprietăți speciale; d. Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor pentru aplicații legate de protecția patrimoniului cultural; studii de arheometrie. Echipa Nanotehnologii emergente urmărește: – Promovarea inovării privind utilizarea nanomaterialelor în aplicații noi, de vârf; – Implementarea colaborărilor în cercetare la nivel local (INCDCP-ICECHIM) și cu partenerii naționali și internaționali, în domeniile pentru care grupul dispune de experiență dovedită; – Elaborarea de proiecte de cercetare independente, așa cum sunt prezentate în capitolul “Proiecte de cercetare”. Schimbarea principală a direcției la nivelul echipei de cercetare este reprezentată de tranziția de la metode chimice pentru obținerea nanoparticulelor metalice la metode bazate pe “chimia verde”, respectiv fitosinteza nanoparticulelor metalice pentru aplicații biomedicale. Sinteza, caracterizarea și aplicațiile surfactanților (naturali) reprezintă noul domeniu de cercetare explorat. În același timp, echipa de cercetare explorează utilizarea sistemelor coloidale în aplicații legate de creșterea calității vieții (cum ar fi aplicațiile industriale – detergenți-cosmetice, prelucrarea metalelor, textile, medicină, agricultură și aplicații de mediu). Facebook si Twitter: @EmNanoICECHIM

Echipa

Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. Habil.

Extension: 136

Team vice-lider, Senior Researcher IIIrd degree

Dr. eng.

Extension: 175

Senior Researcher Ist degree

Dr. Habil.

Extension: 142

Senior Researcher IInd degree

Conf. Univ. dr.

Extension: 136

Senior Researcher IIIrd degree

Dr. Chem.

Extension: 181

Scientific Researcher IIIrd degree

Phd. Chem.

Extension: 136

Scientific Researcher

Chem., PhD Student

Extension: 136

Scientific Researcher

Chem., PhD Student

Extension: 136

Scientific Researcher

Chem., PhD Student

Extension: 136

Echipamente de cercetare
Proiecte internaționale

Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare.

Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte naționale

Compozite multifuncționale inovatoare pentru protecția obiectelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul InHeritage își propune să dezvolte materiale compozite multistrat noi cu funcții multiple (consolidare, autocurățare și antimicrobiene) aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice.

Formularea de produse cosmetice protective obținute prin aplicarea strategiilor integrate și durabile ale bioeconomiei

Proiectul BioProtect propune utilizarea nanomaterialelor atât ca ingredient activ, cât și ca sistem de livrare a compușilor bioactivi recuperați din subproduse de struguri pentru dezvoltarea unor produse cosmetice.

Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații

Obiectivul principal al acestui proiect este realizarea unui model funcțional de materiale nanocompozite pe bază de spumă poliuretanică și nanoparticule metalice, pentru aplicații biomedicale (de ex. saltele, acoperiri de suprafață, covoare, etc.).

Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și a arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante

Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu concentrații ridicate de metale grele și arsen dintr-o matrice poluantă complexă către un agent economic cu tradiție în domeniul protecției mediului

Nanostructuri fitosintetizate de înaltă performanță utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

Conceptul proiectului NanoBIOPAT se bazează pe o metodă modernă și „verde” de obținere a nanostructurilor mono și bimetalice cu ajutorul extractelor naturale din legume crucifere, pentru a obține platforme de detectare a agenților patogeni.

Prin intermediul nanotehnologiilor către următoarea generație de materiale de restaurare dentară

Scopul principal al proiectului NanoDent este de a propune un potențial material de restaurare dentară cu proprietăți antibacteriene și rezistență mecanică îmbunătățită.

Selectarea și proiectarea biostimulanților folosind senzori electrochimici și bioanaliza fluorescentă: umplând golul dintre industrie și știință.

Scopul proiectului este de a face screening/evaluare inițială de biostimulanți cu o metodă bazată pe senzori electrochimici modificați selectiv pentru speciile reactive de oxigen/azot.

Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

Scopul proiectului este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase folosind metode de sinteză moderne și de a funcționaliza aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența ca sisteme cu eliberare controlată.

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie si al managementului mediului prin tehnologii satelitare si metode clasice de investigare

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Tehnologie verde pentru eliminarea compusilor farmaceutici din apa utilizand catalizatori pentru oxidare prietenosi cu mediul

Acest proiect propune o nouă și inovatoare clasă de catalizatori de ozonare cu o morfologie care asigură un contact ușor al ozonului și a poluanților cu suprafața solidă (filme subțiri) și o tehnologie “verde” pentru prepararea catalizatorilor..

Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare

Scopul proiectului îl constituie transferul si dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă economic.

Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului cultural

AIRFARE țintește integrarea mai multor tehnici avansate, cum ar fi inteligența artificială / învățarea automată (AI / ML), cu tehnici de detectare a schimbărilor bazate pe date de observare a Pământului (EO) de la senzori multipli.

Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

Reconstrucția digitală prezintă aspecte teoretice şi practice cunoscute, fiind astăzi un termen consacrat în domeniul conservării şi restituirii moştenirii cultural-istorice.

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

Proiectul va asigura sprijinul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț de cercetare complementar în bio-economie, care își propune să atingă un nivel ridicat de recunoaștere la nivel internațional

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

În ultimele decenii, in domeniul științific al nanotehnologiei s-a manifestat un interes ridicat pentru obținerea și caracterizarea arhitecturilor nanometrice obținute prin metodele „chimiei verzi”.

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Preocuparea pentru problematica abordată este o consecință a solicitărilor venite din partea unor companii și ferme pomicole și viticole de a-și putea valorifica producția agricolă într-un mod superior.

Combaterea efectelor agresiunilor CBRN folosind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor POLIDEC

În acest proiect partenerii propun să aducă noi contribuţii în domeniul combaterii efectelor agenţilor CBRN prin realizarea unor noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor.

Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

În România există un extrem de larg și valoros patrimoniu de construcții tradiționale și instalații de tehnică populară.

Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Actualizarea și dezvoltarea componentelor Sistemului național de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de GES și elaborarea unei strategii pentru implementarea Acordului de la Paris.

Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice avansate (SoVaReX)

Proiectul răspunde necesității promovării rezultatelor cercetărilor avansate pentru ridicarea gradului de valorificare a acestora de către comunitatea de afaceri, administrația publică locală și alți potențiali utilizatori finali.

Depoluarea apelor cu conținut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini) prin procese de oxidare avansată utilizând catalizatori inovatori (OXYDEP)

Disruptorii endocrini (ECD) sunt substanțe chimice de sinteză care mimează funcția hormonilor și, odată ajunși in organism, alterează echilibrul hormonal.

Nanocompozite inovative core-shell pe bază de ferite/beta-ciclodextrină pentru îndepartarea poluanților organici și anorganici din enfluenți apoși

Acest proiect propune o clasă nouă și inovatoare de nanoadsorbenți cu morfologie de tip core-shell, obținuți din particule de ferită (core) și molecule de ciclodextrină (shell).

Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiană ridicată pentru materiale de construcții și conservarea patrimoniului cultural

Proiectul propune utilizarea hidroxiapatitei dopate cu metale drept componentă antimicrobiană în materiale de construcții.

Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc

Proiectul are ca scop dezvoltarea şi / sau optimizarea de metode pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, prin utilizarea nanomaterialelor.

Rezultate
  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Radu Claudiu Fierascu

Incorporation of Nanomaterials in Glass Ionomer Cements—Recent Developments and Future Perspectives: A Narrative Review

Nanomaterials, Volume 12, Issue 2, 2022 Article number 3827

000881564600001

Ioana Catalina Fierascu, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Camelia Ungureanu, Alina Ortan, Sorin Marius Avramescu, Raluca Somoghi, Radu Claudiu Fierascu, Cristina Elena Dinu-Parvu

Phytosynthesis of Biological Active Silver Nanoparticles Using Echinacea purpurea L. Extracts

Materials, Volume 15, Issue 20, 2022, Article number 7327

000873066200001

Toma Fistos, Irina Fierascu, Mihaela Doni, Irina Elena Chican, Radu Claudiu Fierascu

A Short Overview of Recent Developments in the Application of Polymeric Materials for the Conservation of Stone Cultural Heritage Elements

Materials, Volume 15, Issue 18, 2022, Article number 6294

000857716200001

Florentina Monica Raduly, Radu Claudiu Fierăscu

Hybrid Organic-Inorganic Materials Used to Improve the Environment and Human Health

Crystals, Volume 12, Issue 9, 2022, Article number 1273

000858539800001

Camelia Ungureanu, Gratiela Teodora Tihan, Roxana Gabriela Zgârian, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Silviu Răileanu, Radu Claudiu Fierăscu

Metallic and Metal Oxides Nanoparticles for Sensing Food Pathogens—An Overview of Recent Findings and Future Prospects

Materials, Volume 15, Issue 15, Article number 5374

000839164100001

Florentina Monica Raduly, Valentin Rădițoiu, Radu Claudiu Fierăscu, Alina Rădițoiu, Cristian Andi Nicolae, Violeta Purcar

Influence of Organic-Modified Inorganic Matrices on the Optical Properties of Palygorskite–Curcumin-Type Hybrid Materials

Crystals, Volume 12, Issue 7, Article number 1005

000833368000001

Ungureanu, Camelia; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu

Sustainable Use of Cruciferous Wastes in Nanotechnological Applications

Coatings 2022, 12(6), 769

000816201600001

Petrisor, Gabriela; Ficai, Denisa; Motelica, Ludmila; Trusca, Roxana Doina; Bîrcă, Alexandra Cătălina; Vasile, Bogdan Stefan; Voicu, Georgeta; Oprea, Ovidiu Cristian; Semenescu, Augustin; Ficai, Anton; Popitiu, Mircea Ionut; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu; Radu, Elena Lacramioara; Matei, Lilia; Dragu, Laura Denisa; Pitica, Ioana Madalina; Economescu, Mihaela; Bleotu, Coralia

Mesoporous Silica Materials Loaded with Gallic Acid with Antimicrobial Potential

Nanomaterials, 12, 10, 2022, 1648

000801625300001

Paunescu, Alina; Soare, Liliana Cristina; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu; Mihaescu, Cristina Florina; Tofan, Lucica; Ponepal, Cristina Maria

Ecotoxicological Studies on the Action of Actara 25 WG Insecticide on Prussian Carp (Carassius gibelio) and Marsh Frog (Pelophylax ridibundus)

Toxics, 10, 3, 2022,114

000774492700001

Baroi, Anda Maria; Popitiu, Mircea; Fierascu, Irina; Sărdărescu, Ionela-Daniela; Fierascu, Radu Claudiu

Grapevine Wastes: A Rich Source of Antioxidants and Other Biologically Active Compounds

Antioxidants, 11, 2, 2022, 393

000770860000001

Cărți

Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Liliana Cristina Soare

Development of plant extracts and innovative phytosynthesized nanostructures mixtures with phytotherapeutic applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops

Ruse Press, Ruse (2021)

978-619-91466-2-0

Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Elwira Sieniawska

Advanced techniques for recovery of active compounds from food by-products

In: Valorization of Agri-Food Wastes and By-Products Recent Trends, Innovations and Sustainability Challenges 2021, Pages 693-710, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824044-1.00004-0

978-0-12-824044-1

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela Doni (Editors)

Archaeometrical study of selected objectives from Golești Museum of Viticulture and Pomiculture

Ruse Press, 2020

ISBN: 978-619-91466-1-3

Elwira Sieniawska, Alina Ortan, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Procyanidins in Food

In: Handbook of Dietary Phytochemicals, Jianbo Xiao, Satyajit D. Sarker, Yoshinori Asakawa (Editori), Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, ISBN: 978-981-13-1745-3, DOI: 10.1007/978-981-13-1745-3_43-1

978-981-13-1745-3

Sorin Marius Avramescu, Kalsoom Akhtar, Irina Fierascu, Sher Bahadar Khan, Fayaz Ali and Abdullah M. Asiri (Editors)

Engineered Nanomaterials. Health and Safety

IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83105, 2020

978-1-83881-088-7

Alina Ruxandra Eugenia Ortan, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Elements of biophysics. Second edition, Revised, Expanded and Updated

ID Print, Sofia, Bulgaria, 2019, ISBN 978-619-90977-6-2

978-619-90977-6-2

Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Application of natural products for the preservation of cultural heritage artifacts. General considerations and short literature survey

Gaiana book&art studiu, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 978-619-7354-75-1

978-619-7354-75-1

Valentin Raditoiu, Irina Elena Chican, Alina Raditoiu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Petronela Fotea

Application of Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) for the Study of Cultural Heritage Artifacts

In: VR Technologies in Cultural Heritage. VRTCH 2018. Duguleană M., Carrozzino M., Gams M., Tanea I. (eds), Springer, Cham, pp. 3-9. ISBN: 978-3-030-05818-0, DOI: 10.1007/978-3-030-05819-7_1

978-3-030-05818-0

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela Doni (Editors)

Practical examples regarding the valorization of cultural heritage through archaeometry studies using nuclear techniques and other scientific methods

Editura Printech, Bucuresti, 2018, ISBN 978-606-23-0888-9

978-606-23-0888-9

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela Doni (Editors)

Valorization of cultural heritage through archaeometry studies using nuclear techniques and other scientific methods. General considerations and short literature sruvey

ISBN: 978-973-0-27114-0, 2018, Bucuresti, Romania

978-973-0-27114-0

  • 1
  • 2
Conferințe

R.C. Fierascu

Utilizarea tehnicilor nucleare si a tehnicilor asociate in studiul obiectelor apartinand patrimoniului cultural

Dezbatere națională asupra patrimoniului construit din mediul rural și a stării de conservare a acestuia, 28 noiembrie 2019 , Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Romania

R.C. Fierascu, R.I. Brazdis, I. Farcasanu, L. Ruta, L.M. Ditu, A.N. Sutan, C.A. Nicolae, V. Raditoiu, R. Somoghi, C.L. Soare

Decorated apatitic materials: synthesis, characterization and potential application

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I. Fierascu, R.I. Brazdis, A. Stirban, A.C. Leahu, L.M. Ditu, P. Fotea, R.C. Fierascu

Non-invasive treatment based on nanomaterials for cultural heritage objects

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I.E. Chican, I.L. Calancea, D. Varasteanu, R. Petre , I. Fierascu , E.G. Curca, G. Surdu

Evaluation of Peroxide-Based Compositions Containing Amino Acid Surfactants

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

R.C. Fierascu, I. Fierascu, A. Moanta

Models of environmental impact assesment of emerging technologies from chemical and cement industry

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

R. Petre, R. Ginghina, L. Rece, N. Petrea, I.E. Chican, F.A. Jerca

Future perspective for incorporation and removal of chemical agents from contaminated surfaces

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

L.C. Soare, I. Fierăscu, R.C. Fierăscu, C.M. Dobrescu, A. Păunescu, A.N. Șuțan, O.A. Drăghiceanu

The Germination of Spores and Gametophyte Development in Ferns under Extracts Influence

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I. Fierascu, I. Dana Negula, R.C. Fierascu, C. Moise, C.I. Inel, I. Popitiu

Protection and Promotion of Romanian Cultural Heritage–RO-CHER (Year 2)

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

R.C. Fierascu, L.C. Soare, I. Fierascu, M.F. Calinescu, D.E. Vizitiu, C. Ungureanu

Use of Vegetal Resources and Nanotechnology for Improving Horticultural Products—BIOHORTINOV (Year 2)

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I. Fierascu, R.C. Fierascu, P. Fotea, R.I. Brazdis, A.M. Baroi, T. Fistos

Overview of the materials used for the conservation/restoration of traditional buildings

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

Brevete

Toma Fistos, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis (Matei), Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Mihaela Alina Melinescu, Anton Ficai, Denisa Ficai, Lia Mara Ditu, Carmen Curutiu

A00773/2022

Adriana Moanță, Radu Claudiu Fierăscu, Ionela Petre, Mohanu Ileana, Paceagiu Jenica, Irina Fierăscu

133614/ 2022

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Claudiu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

A-00187/2022

Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Irina Fierascu, Roxana Ioana Brazdiș, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistoș, Sorin-Claudiu Ulinici

A-00162/2022

Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdiș, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Sorin-Claudiu Ulinici

A-00163/2022

Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

A-00123/2022

Chican Irina Elena, Vărăşteanu Dana Simona, Fierăscu Irina, Fierăscu Radu Claudiu, Iordache Tanţa Verona

A 2021 – 00484 / 2021

Fierăscu Irina, Fierăscu Radu Claudiu, Brazdiş Roxana Ioana, Baroi Anda Maria, Orţan Alina Ruxandra Eugenia, Gabor Augusta Raluca, Nicolae Cristian Andi

A 2021 – 00251/2021

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Adriana Moanță, Ionela Petre

133306/2021

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alina Orțan

A00072/2020

  • 1
  • 2
Altele

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use @ INVENTICA 2022 – medalie de argint, alte premii

Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Irina Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Sorin-Claudiu Ulinici

Process and adsorbent material for adsorption of organic pollutants from aqueous solutions – 00123/2022 @ INVENTICA 2022 – medalie de aur, alte premii

Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Process and adsorbent material for adsorption of organic pollutants from aqueous solutions – 00123/2022 @ INVENTICA 2022 – medalie de aur, alte premii

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use @ IDEA 2022 – Szolnok, Hungary – Certificate of Appreciation + IDEA Gold Medal , Certificate of Appreciation – Association for the Protection and Information of the Citizen, Special Award – UPT Timisoara, Special Award – Corneliu Group

Irina Elena Chican, Dana Simona Varasteanu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Tanta Verona Iordache

Solutions based on ecological surfactants used for the neutralization of chemical warfare agents @ EUROINVENT 2022 – medalie de aur, alte premii

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use @ EUROINVENT 2022 – medalie de aur, alte premii

Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Process and adsorbent material for adsorption of organic pollutants from aqueous solutions – 00123/2022 @ EUROINVENT 2022 – medalie de aur, alte premii

Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Sorin-Claudiu Ulinici

Process and material obtained by green chemistry methods for catalytic oxidation of emerging micropollutants – A-00163/2022 @ EUROINVENT 2022 – medalie de aur, alte premii

Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Irina Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Sorin-Claudiu Ulinici

Process and material obtained by ecological methods for catalytic oxidation of some organic pollutants – A-00162/2022 @ EUROINVENT 2022 – medalie de aur, alte premii

Inventiile prezentate de Grupul Nanotehnologii Emergente la The International Exhibition of Research, Innovations and Inventions PRO INVENT 2021

Trofeu si diploma de excelenta, Universitatea Politehnica din Bucuresti