Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE

Fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi și emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global

ICECHIM răspunde provocărilor tehnologice și societale ale secolului XXI prin fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi și emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global. Tehnologiile noi și emergente reprezintă punctul central al filozofiei ICECHIM de dezvoltare, programul Nucleu 2019-2022 adresându-se acestui domeniu (Chimie avansată pentru tehnologii inovative și emergente).


Tehnologiile inovatoare dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare, implicând colaborări naționale și internaționale cu entități din mediul academic si industrial, au fost propuse pentru diverse aplicații, precum:

 • Reducerea contaminanților din apele reziduale;
 • Depoluarea deșeurilor lichide radioactive;
 • Depoluarea efluenților apoși conținând poluanți organici și anorganici;
 • Condiționarea deșeurilor organice lichide;
 • Fotocataliza diverselor specii chimice;
 • Elaborarea de camuflaje multispectrale utilizând noi pigmenți cromogen-polimerici specifici;
 • Obținerea de nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene, antifungice și antioxidante prin metode ale chimiei verzi și utilizarea acestora pentru diminuarea stresului biocenotic în culturile horticole;
 • Reducerea gazelor cu efect de seră prin fotosinteza microalgală;
 • Evaluarea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră;
 • Protecția și valorificarea patrimoniului cultural utilizând nanotehnologii sau tehnologii nucleare, tehnici de reconstrucție digitală și tehnici satelitare;
 • Monitorizarea – investigarea – diagnoza (arheometrie) a diferitelor obiecte și obiective din patrimoniul cultural;
 • Consolidarea/conservarea/restaurarea componentelor de patrimoniu mobil și imobil;
 • Protecția fotochimică/antiuzură/microbiologică în muzee și spații de depozitare colecții de artă;
 • Obținerea de suprafețe cu proprietăți de autocurățare (textile tehnice, acoperiri arhitecturale) și antireflexie (concentratoare solare);
 • Imprimare 3D si 4D folosind materiale originale;
 • Dezvoltarea de sisteme termocrome pentru economisirea energiei, materiale luminofore, materiale cromogene cu schimbare de culoare la diferiți stimuli (semnalizare-avertizare sau de siguranță);
 • Obținerea de materiale de construcție cu proprietăți speciale sau a unor materiale antimicrobiene inovatoare;
 • Obținerea de (nano)compozite pe baza de biopolimeri și structuri de tip 2d (pentru repere auto, care permit reducerea greutății mașinii, a consumului de combustibil și a emisiei de co₂).

Proiecte internaționale


INNOVATIVE FULLERENOL – HYDROGELS BASED NANOMATERIALS FOR HEALTH DIAGNOSTIC AND CARE APPLICATIONS – FULSENS-GEL

Scopul principal al proiectului il constituie dezvoltarea unui nanomaterial inovator, bazat pe combinarea hidrogelurilor elastice, rezistente și flexibile cu nanomateriale funcționalizate pe baza de fulerenol

Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte naționale


METODE RAPIDE DE MONITORIZARE A TOXINELOR PE PARCURSUL ETAPELOR TEHNOLOGICE DE PROCESARE A ALIMENTELOR PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI ACESTORA

Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea de metode inovative de evaluare rapida a unor toxine alimentare (micotoxine si inhibitori enzimatici) pe parcursul etapelor de procesare a alimentelor cu scopul cresterii sigurantei acestora

SENZORI ȘI BIOSENZORI INOVATIVI PENTRU DETERMINAREA UNOR COMPUȘI TOXICI DE TIPUL AMINELOR BIOGENE ȘI DISRUPTORILOR ENDOCRINI DIN ALIMENTE ȘI MEDIU (XEN-BIAS-SES)

Acest proiect propune realizarea unor senzori si biosenzori electrochimici/optici bazati pe nanomaterial hibrid pentru detectia sensibila a unor compusi toxici de tipul aminelor biogene si xenoestrogeni (endocrine disrupters) din alimente si mediu. A

Tehnologii 3D și soluții experimentale pentru diagnosticarea și conservarea patrimoniului cultural

Tehnologii 3D și soluții experimentale pentru diagnosticarea și conservarea patrimoniului cultural

BIOGENIC AMINES DETECTION IN FOOD BASED ON AN INNOVATIVE OPTO-ELECTROSENSITIVE PLATFORM

Scopul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea unor platforme opto-electrosensibile, miniaturizate, rentabile și robuste bazate pe un nanomaterial inovator pentru determinarea specifică și sensibilă a aminelor biogene (BAs) din alimente

Compozite multifuncționale inovatoare pentru protecția obiectelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul InHeritage își propune să dezvolte materiale compozite multistrat noi cu funcții multiple (consolidare, autocurățare și antimicrobiene) aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice.

Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și a arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante

Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu concentrații ridicate de metale grele și arsen dintr-o matrice poluantă complexă către un agent economic cu tradiție în domeniul protecției mediului

Prin intermediul nanotehnologiilor către următoarea generație de materiale de restaurare dentară

Scopul principal al proiectului NanoDent este de a propune un potențial material de restaurare dentară cu proprietăți antibacteriene și rezistență mecanică îmbunătățită.

Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

Scopul proiectului este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase folosind metode de sinteză moderne și de a funcționaliza aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența ca sisteme cu eliberare controlată.

Tehnologie verde pentru eliminarea compusilor farmaceutici din apa utilizand catalizatori pentru oxidare prietenosi cu mediul

Acest proiect propune o nouă și inovatoare clasă de catalizatori de ozonare cu o morfologie care asigură un contact ușor al ozonului și a poluanților cu suprafața solidă (filme subțiri) și o tehnologie “verde” pentru prepararea catalizatorilor..

Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare

Scopul proiectului îl constituie transferul si dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă economic.

Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului cultural

AIRFARE țintește integrarea mai multor tehnici avansate, cum ar fi inteligența artificială / învățarea automată (AI / ML), cu tehnici de detectare a schimbărilor bazate pe date de observare a Pământului (EO) de la senzori multipli.

Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

Reconstrucția digitală prezintă aspecte teoretice şi practice cunoscute, fiind astăzi un termen consacrat în domeniul conservării şi restituirii moştenirii cultural-istorice.

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

În ultimele decenii, in domeniul științific al nanotehnologiei s-a manifestat un interes ridicat pentru obținerea și caracterizarea arhitecturilor nanometrice obținute prin metodele „chimiei verzi”.

Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

În România există un extrem de larg și valoros patrimoniu de construcții tradiționale și instalații de tehnică populară.

Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Actualizarea și dezvoltarea componentelor Sistemului național de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de GES și elaborarea unei strategii pentru implementarea Acordului de la Paris.

Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice avansate (SoVaReX)

Proiectul răspunde necesității promovării rezultatelor cercetărilor avansate pentru ridicarea gradului de valorificare a acestora de către comunitatea de afaceri, administrația publică locală și alți potențiali utilizatori finali.

Depoluarea apelor cu conținut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini) prin procese de oxidare avansată utilizând catalizatori inovatori (OXYDEP)

Disruptorii endocrini (ECD) sunt substanțe chimice de sinteză care mimează funcția hormonilor și, odată ajunși in organism, alterează echilibrul hormonal.

Nanocompozite inovative core-shell pe bază de ferite/beta-ciclodextrină pentru îndepartarea poluanților organici și anorganici din enfluenți apoși

Acest proiect propune o clasă nouă și inovatoare de nanoadsorbenți cu morfologie de tip core-shell, obținuți din particule de ferită (core) și molecule de ciclodextrină (shell).

Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiană ridicată pentru materiale de construcții și conservarea patrimoniului cultural

Proiectul propune utilizarea hidroxiapatitei dopate cu metale drept componentă antimicrobiană în materiale de construcții.

Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc

Proiectul are ca scop dezvoltarea şi / sau optimizarea de metode pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, prin utilizarea nanomaterialelor.

Microincapsularea permanganatului de potasiu pentru utilizarea la decontaminarea solului, realizata prin pulverizarea unor materiale modificate

Elaborarea unor noi structuri “shell–core” pe baza de oxidanti folositi la decontaminarea solurilor si unor noi materiale de micro-incapsulare obtinute prin modificare.

Determinarea unor proprietati fizice ale fibrelor de matase modificate chimic

Studierea structurii chimice prin FTIR si a proprietatilor de stabilitate termica prin analiza termica

Ambalaje biodegradabile pentru deseuri organice compostabile

Realizarea unor folii cu biodegradabilitate controlata pentru ambalarea deseurilor organice compostabile.