Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE

Fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi și emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global.

ICECHIM răspunde provocărilor tehnologice și societale ale secolului XXI prin fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi si emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global. Tehnologiile noi și emergente reprezintă punctul central al filozofiei ICECHIM de dezvoltare, programul Nucleu 2019-2022 adresându-se acestui domeniu (Chimie avansată pentru tehnologii inovative și emergente).


Tehnologiile inovatoare dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare, implicând colaborări naționale și internaționale cu entități din mediul academic si industrial, au fost propuse pentru diverse aplicații, precum:

 • Reducerea contaminanților din apele reziduale;
 • Depoluarea deșeurilor lichide radioactive;
 • Depoluarea efluenților apoși conținând poluanți organici și anorganici;
 • Condiționarea deșeurilor organice lichide;
 • Fotocataliza diverselor specii chimice;
 • Elaborarea de camuflaje multispectrale utilizând noi pigmenți cromogen-polimerici specifici;
 • Obținerea de nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene, antifungice și antioxidante prin metode ale chimiei verzi și utilizarea acestora pentru diminuarea stresului biocenotic în culturile horticole;
 • Reducerea gazelor cu efect de sera prin fotosinteza microalgală;
 • Evaluarea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră;
 • Protecția și valorificarea patrimoniului cultural utilizând nanotehnologii sau tehnologii nucleare, tehnici de reconstrucție digitală și tehnici satelitare;
 • Monitorizarea - investigarea - diagnoza (arheometrie) a diferitelor obiecte și obiective din patrimoniul cultural;
 • Consolidarea/conservarea/restaurarea componentelor de patrimoniu mobil și imobil;
 • Protecția fotochimică/anti-uzură/microbiologică în muzee și spații de depozitare colecții de artă;
 • Obținerea de suprafețe cu proprietăți de autocurățare (textile tehnice, acoperiri arhitecturale) și antireflexie (concentratoare solare);
 • Imprimare 3D si 4D folosind materiale originale;
 • Dezvoltarea de sisteme termocrome pentru economisirea energiei, materiale luminofore, materiale cromogene cu schimbare de culoare la diferiți stimuli (semnalizare-avertizare sau de siguranță);
 • Obținerea de materiale de construcție cu proprietăți speciale sau a unor materiale antimicrobiene inovatoare;
 • Obținerea de (nano)compozite pe baza de biopolimeri și structuri de tip 2d (pentru repere auto, care permit reducerea greutății mașinii, a consumului de combustibil și a emisiei de co₂).

Proiecte internaționale


Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte naționale


Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

Reconstrucția digitală prezintă aspecte teoretice şi practice cunoscute, fiind astăzi un termen consacrat în domeniul conservării şi restituirii moştenirii cultural-istorice.

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

În ultimele decenii, in domeniul științific al nanotehnologiei s-a manifestat un interes ridicat pentru obținerea și caracterizarea arhitecturilor nanometrice obținute prin metodele „chimiei verzi”.

Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

În România există un extrem de larg și valoros patrimoniu de construcții tradiționale și instalații de tehnică populară.

Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Actualizarea și dezvoltarea componentelor Sistemului național de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de GES și elaborarea unei strategii pentru implementarea Acordului de la Paris.

Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice avansate (SoVaReX)

Proiectul răspunde necesității promovării rezultatelor cercetărilor avansate pentru ridicarea gradului de valorificare a acestora de către comunitatea de afaceri, administrația publică locală și alți potențiali utilizatori finali.

Depoluarea apelor cu conținut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini) prin procese de oxidare avansată utilizând catalizatori inovatori (OXYDEP)

Disruptorii endocrini (ECD) sunt substanțe chimice de sinteză care mimează funcția hormonilor și, odată ajunși in organism, alterează echilibrul hormonal.

Nanocompozite inovative core-shell pe bază de ferite/beta-ciclodextrină pentru îndepartarea poluanților organici și anorganici din enfluenți apoși

Acest proiect propune o clasă nouă și inovatoare de nanoadsorbenți cu morfologie de tip core-shell, obținuți din particule de ferită (core) și molecule de ciclodextrină (shell).

Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiană ridicată pentru materiale de construcții și conservarea patrimoniului cultural

Proiectul propune utilizarea hidroxiapatitei dopate cu metale drept componentă antimicrobiană în materiale de construcții.

Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc

Proiectul are ca scop dezvoltarea şi / sau optimizarea de metode pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, prin utilizarea nanomaterialelor.